Kallelse till årsstämma

Hej alla, här kommer kallelsen till årets klubbstämma. Som vanligt följer vi den dagordning som stadgarna föreskriver: Dagordning: 1.          Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 2.          Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll. 3.          Fråga om behörighet av mötets utlysande. 4.          Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, innefattande den ekonomiska ställningen och resultatet, samt revisorernas berättelse. 5.          Fråga…

Fortsätt läsa