Stadgar

Dessa stadgar godkändes den 23 april 2018.

Revidering av 10 §, punkt 8, gjordes den 30 oktober 2023.

 

 

Stadgar för Nyköpings Fotoklubb

Organisationsnummer: 802433-4743

Hemort: Nyköping

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

 • Föreningen har som ändamål att engagera personer med intresse för fotografi för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och vidareutbildning inom fotokonsten.
 • Föreningen ska i sin verksamhet uppmuntra öppenhet och mångfald.

 

2 § Beslutande organ, firmateckning, verksamhets- och räkenskapsår

 • Föreningens beslutande organ är årsmöte och extrastämma (medlemsmöten) samt styrelse.
 • Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig eller av två styrelseledamöter gemensamt.
 • Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 

 

3 § Stadgetolkning och stadgeändring

 • Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller situation uppstår som inte förutses däri, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall avgörs frågan av styrelsen.
 • För ändring av dessa stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte. Mellan besluten måste minst en kalendermånad ha förflutit
 • Förslag till stadgeändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

 

4 § Upplösning av föreningen

 • För upplösning av föreningen krävs beslut enligt samma ordning som vid stadgeändring.
 • Vid beslut om upplösning av föreningen ska dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt och återstoden doneras till sammanslutning eller institution inom verksamhetsområdet. Samtidigt ska arkivet avslutas och om möjligt överlämnas till offentligt arkiv inom Nyköpings kommun.

 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

5 § Medlemskap

 • Föreningen är öppen för alla fysiska personer. När den av föreningen beslutade avgiften för verksamhetsåret betalats är personen medlem. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem utan rösträtt.
 • Endast medlem som betalat medlemsavgift 21 dagar innan årsmöte eller extra stämma äger rösträtt vid dessa tillfällen.

 

 

 

6 § Medlems rättigheter och skyldigheter

 • Medlem har rätt att delta i sammankomster och aktiviteter som anordnas för medlemmarna samt att få information om föreningens angelägenheter.
 • Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och kvalitetssäkring liksom övriga av styrelsen fattade beslut.
 • Medlem har ingen rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

7 § Uteslutning

 • Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som bryter mot de skyldigheter som stadgas i § 6. Sådan medlem ska dock ges tillfälle, minst 14 dagar före slutgiltigt beslut, att yttra sig över de omständigheter som föranlett åtgärden.

 

ÅRSMÖTE och EXTRA STÄMMA

 

8 § Tidpunkt, kallelse och motioner

 • Årsmöte hålls före utgången av mars månad och utlyses senast 14 dagar innan genom e-post eller på annat sätt. Fråga av särskild vikt ska anges i kallelsen.
 • Senast en vecka före årsmötet ska medlemmarna kunna ta del av verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt inkomna propositioner och motioner. I kallelsen anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
 • Såväl medlem som styrelse får lämna förslag att behandlas på årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 21 dagar före mötet.

 

9 § Rösträtt, valbarhet, beslutsförhet och beslutsförfarande

 • Medlems rösträtt är personlig och kan inte utövas genom ombud. Närvarande medlem utan rösträtt har ändå yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 • Valbar till styrelse och valberedning är varje röstberättigad medlem av föreningen.
 • Årsmötet är beslutsmässigt oavsett antalet närvarande medlemmar med rösträtt.
 • Beslut fattas med acklamation eller vid begäran med votering.
 • Valärenden avgörs med relativ majoritet, dvs. person som fått högsta antal röster är vald.
 • Övriga ärenden avgörs med absolut majoritet, som räknas på två sätt: enkel majoritet (minst halva antalet röster plus en) eller kvalificerad majoritet (minst 2/3 av givna röster).
 • Med undantag för de i 3 § och 4 § omnämnda ärendena avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. De i 3 § och 4 § upptagna ärendena avgörs med kvalificerad majoritet.

 

10 § Ärenden vid årsmötet

 • Vid årsmötet ska följande obligatoriska ärenden förekomma:
 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av 2 protokolljusterare.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
 8. Val av

◦  Nya ledamöter (i de fall mandattiden utgått) för en tid av 2 år eller fyllnadsval i det fall att         ledamot av annan anledning lämnat styrelsen.

◦  Nya suppleanter för en tid av 1 år.

◦  1 revisor jämte 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år (obs! styrelsen äger inte rösträtt i   detta val).

◦  Minst 2 personer att utgöra valberedning för en tid av 1 år.

 

 

 1. Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 21 dagar före årsmötet och finns upptagna i kallelsen.

 

11 § Extra stämma

 • Styrelsen kan vid behov kalla medlemmarna till extra stämma.
 • Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när revisor eller minst 2/3 av föreningens röstberättigade medlemmar så begär. Sådan framställning ska ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. Styrelsen ska sedan inom 21 dagar utlysa extra stämma att hållas inom 21 dagar efter att kallelse utgått.
 • Kallelse till extra stämma med förslag till föredragningslista ska tillställas medlemmarna senast 14 dagar innan mötet på samma sätt som till årsmöte.
 • Vid extra årsmöte får endast de ärenden som föranlett mötet tas upp till behandling. Om rösträtt och beslutsförfarande vid extra stämma gäller vad som sägs i 10 §.

 

REVISORERNA och VALBEREDNINGEN

 

12 § Revision

 • Revisionen består av revisor och en revisorssuppleant, båda valda av årsmötet.
 • Revisorerna äger fortfarande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll med flera handlingar. Revisor ska inte regelbundet närvara vid styrelsemöten.
 • Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet för granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.

 

13 § Valberedning

 • Valberedningen består av minst 2 personer valda av årsmötet.
 • Senast 4 veckor före årsmötet ska valberedningen tillfråga de styrelseledamöter vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de önskar kandidera för nästa mandatperiod. Senast 1 vecka före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

STYRELSEN

14 § Sammansättning

 • Styrelsen består av 4 – 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
 • Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare.
 • Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant till och med följande årsmöte enligt den ordning styrelsen beslutar.
 • Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt i styrelsen men kan efter beslut av styrelsen ha yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

15 § Åligganden

 • När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens verksamhet och angelägenheter inom ramen för dessa stadgar.
 • Det åligger styrelsen särskilt att
 • tillse att för föreningen gällande lagar och regler iakttas
 • verkställa av årsmöte eller extra stämma fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper och andra handlingar enligt 12 §
 • förbereda årsmöte och extra stämma

 

 

 

16 § Arbetsformer

 • Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna så begärt.
 • Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 • Röstning får inte ske genom ombud.
 • Vid sammanträde ska föras protokoll, som justeras av mötesordföranden och särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.
 • I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet ska beslutas med omröstning per e-post eller annat lämpligt förfarande. Om vid sådan omröstning särskilt protokoll inte upprättas ska beslutet antecknas i protokollet för nästföljande sammanträde.
 • Styrelsen får överlåta beslutanderätten i enskilda ärenden till enskild styrelseledamot eller annan föreningsmedlem. Den bemyndigande ska fortlöpande underrätta styrelsen om sina beslut.