Stadgar för Nyköpings Fotoklubb

§1 Klubbens namn är Nyköpings Fotoklubb och hemort är Nyköpings kommun.

§2 Fotoklubbens ändamål är:
-att engagera personer med intresse för fotografi för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och vidareutbildning inom fotokonsten.
-att genom fotografisk dokumentation, innefattande även tryckta skrifter, spegla kulturen i Nyköpings kommun.

§3 Nyköpings Fotoklubb är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar, RSF.

§4 Nyköpings Fotoklubbs angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör jämte 1-2 ledamöter med högst 2 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande.

§5 Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda personer.

§6 Den som delar Fotoklubbens målsättning samt är beredd att följa dess stadgar, äger rätt att bli medlem.

§7 Nyköpings Fotoklubb har i regel en ordinarie sammankomst varje månad under tiden augusti – maj, dock minst sex gånger årligen. Extra sammanträde kan utlysas av styrelsen eller efter skriftlig begäran från minst fem medlemmar.

§8 Vid årsmötet, som hålls senast i mars , och som skall vara utlyst senast 14 dagar innan, skall följande obligatoriska ärenden förekomma:

 

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll.
 • Fråga om behörighet av mötets utlysande.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, innefattande den ekonomiska ställningen och resultatet, samt revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ordförande för en tid av 1 år. Val av sekreterare, kassör, 1-2 ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter för en tid av 2 år.
 • Val av två revisorer för ett år. Val av revisorssuppleant för ett år.
 • Val av tre personer att utgöra valberedning, varav en sammankallande.
 • Fastställande av budget för verksamhetsåret.
 • Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
 • Övriga ärenden som skriftligen anmälts till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.

 

§9 Årsavgiften skall betalas senast sista januari. Nya medlemmar under andra halvåret erlägger halv avgift. Medlem som under året fyller högst 18 år kan erlägga en av årsmötet fastställd lägre avgift. Särskild familjeavgift kan utgå efter årsmötets beslut.

§10 Nyköpings Fotoklubbs räkenskaper avslutas per kalenderår och skall i god tid före årsmötet föreläggas revisorerna för granskning.

§11 För beslut i Nyköpings Fotoklubb erfordras enkel majoritet, därest ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden. Rösträtt har varje medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter för innevarande år, dock ej eventuell familjemedlem enligt §9. Vid årsmötet gäller årsavgiften från föregående år.

§12 Ändring eller tillägg till dessa stadgar sker om beslut härom fattas på två, på varandra följande, möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna vinner giltighet endast om förslaget biträds av minst 2/3 av röstetalet på respektive möte.

§13 Skulle fråga uppstå om Nyköpings Fotoklubbs upplösning skall meddelande därom tillställas medlemmarna. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning erfordras på respektive möte en majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Vid beslut om upplösning av Nyköpings Fotoklubb skall dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt och återstoden doneras till sammanslutning eller instution inom verksamhetsområdet.

# # # #

Stadgarna antogs den 27 november 1995.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *